top of page

VARFÖR INTE ABORT

?

Vår utgångspunkt är att om man är människa så har man rätt till liv, oavsett ålder eller utvecklingsgrad. FNs barnkonvention fastslår: "Ett barn är varje människa under 18 år".

 

Alla människor är lika värdefulla och ingens värde trumfar den andres.

Vårt värde som människa bygger inte på självmedvetande, hur mycket vi kan bidra i samhället, vilken utvecklingsnivå vi har eller vilken ålder vi befinner oss i.

 

Vårt värde grundar sig enbart på det faktum att vi är människor.

ÄR FOSTER EN MÄNNISKA?

Låt oss citera två akademiska texter i frågan:
”Mänskligt liv börjar vid befruktningen… Denna högt specialiserade totipotenta cell markerade början för var och en av oss som en unik individ…
(Keith L. Moore (2003): The developing human: Clinically oriented embryology, 7th edition. Philadelphia, PA: Saunders, s. 16.)

”Befruktning är den process där hanliga och honliga haploida gameter (spermie och ägg) förenas för att producera en genetiskt distinkt individ.” (Janetti Signorelli m.fl (2012): “Kinases, phosphatases and proteases during sperm capacitation”. Cell Tissue Res., 349(3):765–782)

ABORT

OCH VÅLDTÄKT

?

Abort till följd av våldtäkt sker i mycket liten utsträckning. En finsk studie beräknade andelen aborter efter våldtäkt till 0,2% (Finska Social och hälsostyrelsen, Abort och steriliseringsregister 1990). Det är därför helt orimligt att dra generella slutsatser av så extrema situationer. 

   Våldtäkt och incest är hemska brott som ofta leder till stort trauma. Vi kan förstå att man i den kaotiska situationen väljer att göra abort. Vad man än väljer så är det ett trauma och man behöver välja det som är minst dåligt. Abort är inte en bra lösning då det utsläcker en redan levande människas liv samt att aborten i sig kan skapa en kris hos kvinnan. Om kvinnan inte förmår älska barnet så är adoption ändå att se som en bättre lösning då man respekterar barnets rätt till liv.

ABORT INNAN LIVSDUGLIG

?

Det finns ingen vetenskaplig grund för att man blir människa just i graviditetsvecka 22. Gränsen för livsuglighet är väldigt godtycklig. I Sverige har vi tekniska möjligheter att rädda för tidigt födda barn i vecka 22. Hur kan vi tycka att ett för tidigt fött barn i vecka 22 är värt att räddas, medan ett annat barn i vecka 22 kan bli aborterat?


Begreppet livsduglighet bygger alltså snarare på den tekniska möjligheten än att man är människa. Det mänskliga värdet och rättigheten till liv kan inte vara byggd på tekniska möjligheter, utan måste byggas på det faktum att man är en människa.

TONÅRING OCH

GRAVID

?

Det tar flera år efter menstruationens början innan en tjej blir känslomässigt redo att ta emot ett barn. Det innebär att om en ung tjej blir gravid behöver hon extra mycket stöd och omsorg, just på grund av den orsaken brukar de flesta tro att en abort är bästa lösningen. Men man tar inte hänsyn till vilken skada en abort kan göra för den unga tjejen. Hon får ett enormt känslosvall, inte enbart av hormoner utan behöver också möta svall av glädje, sorg och skuldkänslor. Detta förvärras också om hon känner sig tvingad till en abort av omgivningen.

Det finns koppling abort och depression, självskadebeteende och ätstörningar. Det viktigaste vuxenvärlden kan göra är att ge ungdomar sund sexualundervisning och stöd när en graviditet är ett faktum.

ÖVER

BEFOLK

NING

?

Även om världen skulle ha ett överbefolkningsproblem så får det inte lösas genom att man tar andra människors liv. Det är inte rätt sätt. Senare rapporter från FN indikerar att överbefolkningsproblemet kan ha varit överdrivet. Jordens försörjningskapacitet är större än vad många trott. Problemet idag är inte överbefolkning globalt utan den enorma befolkningskoncentration som finns på vissa platser. Den löses inte genom att vi i Sverige föder färre barn.

 

Idag har nästan alla länder i Europa (inklusive Ryssland) problem med en minskande befolkning. Sverige har definitivt inte problem med överbefolkning.

OÖNSKAT

GRAVID

?

I en drömvärld skulle alla barn bli till när vi exakt planerat för det och avsatt tid för det. Men så är det inte. Barn är inte beställningsvaror och det händer, och kommer fortsätta att hända, att människor blir oplanerat gravida. Många hävdar att abort är för barnets bästa, bättre dödas tidigt än att inte vara önskat.

 

Vi har aldrig mött en kvinna eller man som valt att föda sitt barn trots att barnet inte var planerat eller önskat som efter födseln fortfarande önskar livet ur barnet. Det är en lögn att "livet slutar" när man får barn. Barn är inte ett hinder för det populära uttrycket "självförverkligande". Barn är snarare en möjlighet och en källa till större kärlek och livsbejakande. 

bottom of page