top of page
Fästpunkt 1

ABORT

Abort innebär att avbryta en graviditet. I Sverige görs ungefär 37'000 aborter varje år. Det är ungefär lika många invånare som Alingsås. Det är också nästan lika många kvinnor och män som behöver genomgå en abort. 

Vår utgångspunkt är att varje människa är en unik individ med ett inneboende värde som inte kan trumfa någon annan människas värde. Det ska inte spela roll var i utvecklingen man är, hur funktionsduglig man är eller hur självmedveten man är. Är man en människa ja då har man rätt till liv. 

Vi tror att det finns bättre lösningar på en oplanerad graviditet än att eliminera ett redan befintligt liv hos en liten människa. Vi tror att det finns lösningar som främjar liv och som samtidigt är val som både kvinna och man kan leva med. 

LIKA VÄRDEFULLA

Knappast någon seriös vetenskapligt förankrad person förnekar det faktum att det mänskliga livet börjar i och med befruktningen. Vår utgångspunkt är därtill att om man är människa, ja, då har man också rätt till liv. Vi tänker alltså att det mänskliga värdet är lika fullt giltigt vid livets början, som livets mitt och i livets slut. 

Många tror att aborten är till för kvinnans möjlighet att leva fritt. Men vi vet baksidan av aborterna. Vi vet att många kvinnor lider. 

Vi är istället övertygade om att det går att förena de två perspektiven, barnets och kvinnans. Abort eller inte är inte ett enkelt beslut att ta då det, oavsett vad man väljer, kommer vara ett val som präglar livet. Samtidigt vet vi att många människor känner att abort är en snabb lösning. Men oavsett vad känslorna och yttre omständigheter så är den lilla människan redan ett faktum vid en graviditet. 

Vi tror på att hitta vägar, lösningar, som gör det möjligt att även fast möjligheterna till abort finns - så finns det bättre alternativ. 

Snabba svar
bottom of page